Deklaracja dostępności


Miejski Dom Kultury zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 26 listopada 2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20 czerwca 2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  • Niektóre treści mogą być napisane niewystarczająco prostym językiem.
  • Na stronie znajdują się filmy, do których nie dodano audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono 10.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Klaudia Kowalska, adres poczty elektronicznej:

dostepnosc.mdk@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”, ul. Rozwadowska 21, Stalowa Wola

Do budynku RDK Sokół prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Rozwadowskiej.  Drzwi wejściowe posiadają kilkucentymetrowy próg.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajdują się biura.

Drugie wejście do budynku znajduje się od strony podwórka i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie 0.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie 0.

Pomieszczenia na poziomie 1 są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z  niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną zlokalizowaną na sali widowiskowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Sala widowiskowa jest wyposażona w dodatkowe wyjście ewakuacyjne dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI – PDF DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA DOSTĘPNOŚCI – DO POBRANIA

sokol.png